Okrugli stol u sklopu projekta EPIC

16 April 2024

U utorak 27. lipnja održali smo okrugli stol pod nazivom “Zapošljavanje migranata kao odgovor na izazove tržišta rada” u Sisku u sklopu pilot projekta Uključivi Sisak, u okviru EPIC projekta. Zajedno s našim lokalnim partnerima Agencijom lokalne demokracije Sisak i Gradom Siskom, završavamo suradnju na trogodišnjem europskom projektu EPIC “European Platform of Integrating Cities” koji se bavio izazovima integracije migranata u gradovima srednje veličine i dijeljenjem najbolje prakse.

Okrugli stol bio je namijenjen poslodavcima iz svih sektora rada te migrantima i osobama pod privremenom zaštitom koja žive na području Siska. Predstavnici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje područnog ureda Sisak, Projekta građanskih prava Sisak, Inicijative – Centar za edukaciju i Isusovačke službe za izbjeglice govorili su o:

  • radu HZZ – Područni ured Sisak s državljanima Ukrajine i azilantima te mjerama aktivne politike zapošljavanja
  • pravnim aspektima zapošljavanja migranata i radnom pravu
  • interkulturnim izazovima i antidiskriminaciji
  • dobrim praksama zapošljavanja migranata kao jedan od odgovora na izazove s kojima se suočava tržište rada u današnje vrijeme

On Tuesday, June 27, we held a round table on the topic “Employment of migrants as a response to the challenges of the labor market” in Sisak as part of the pilot project Inclusive Sisak, within the EPIC project. Together with our local partners, the Local Democracy Agency Sisak and the City of Sisak, we are ending cooperation on the three-year European project EPIC “European Platform of Integrating Cities”, which dealt with the challenges of integrating migrants in medium-sized cities and sharing best practices.

The round table was intended for employers from all sectors of work and for migrants and persons under temporary protection living in the area of ​​Sisak. Representatives of the Croatian Employment Service of the Sisak Regional Office, the Civil Rights Project Sisak, the Initiative – Center for Education and the Jesuit Refugee Service spoke about:

  • the work of the Croatian Employment Service of the Sisak Regional Office with citizens of Ukraine and asylum seekers and active employment policy measures
  • legal aspects of migrant employment and labor law
  • intercultural challenges and anti-discrimination
  • good practices of employing migrants as one of the answers to the challenges faced by the labor market today